Zemin Çözümleri

ZEMİN MÜHENDİSLİK

Etütler;

Zemin ve Temel Etüdü

Zemin ve Temel Etüdü; yapıların inşa edileceği zeminlerin mekanik ve dinamik özelliklerinin belirlenmesine esas olmak üzere; zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerinin belirlenmesi işidir.

Katlı Kavşak Zemin Etüt
Katlı Kavşak Zemin Etüt

Geoteknik Etüt; zeminlerin geomekanik özelliklerini inceleyerek, yapıdan ve zeminden gelecek her türlü düşey, yatay ve eksantrik yükleri taşıyabilecek güvenilir, ekonomik temel tasarımının yapılması işidir.

Katlı kavşak, Köprü, Tünel ve Yol Güzergahı Etütler; zeminlerin jeomekanik özelliklerini inceleyerek yapılması planlanan sanat eserlerinin temel sistemi ile ilgili öneriler sunmaktır.

Jeolojik – Jeoteknik Etüt

zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik özelliklerini inceleyerek imar planına esas yerleşime uygunluğunu belirlemek veya mevcut imar planının tadilatının yapılması işidir.

Mevlana Zemin Etüdü Konya
Mevlana Zemin Etüdü Konya

Drenaj Projesi ve Raporu; yağmursuyu drenaj projesi yaparken, arazinin yapısı gözönüne alınarak, yağış şiddeti hesabıda yaparak kentiçi yolların drenajında kullanılan büzlü sistemin yanı sıra drenaj hendeklerinin tasarlanması, ayrıca kentdışı yollarda da drenaj hendeklerinin ve deşarj oluklarının dizayn edilmesi işidir.

Yeraltı Suyu Araştırması; jeofizik etüt ve Su sondajları ile sulama suyu, içme suyu, kullanma suyu temin etmek.

Maden Araştırması; karotlu sondajlar ve jeokimyasal analizler ile maden yataklarının yerlerinin tespit edilmesi, tenörlerinin belirlenmesi, yayılımının tespiti ve rezerv hesaplaması işidir.

Jeofizik Etüt; rezistivite, sismik ve jeoradar çalışmaları ile yeraltı yapısı hakkında ön bilgi edinme işidir.

Arkeojeofizik; jeofizik yöntemlerle kazı yapılmadan arkeolojik eserlerin yeri şekli ve boyutları hakkında ön bilgi edinme işidir.

Jeoradar; altyapı sistemlerinin, konumu, boyutları, şekli ve derinliklerini kazı yapmadan belirlenmesi işidir.

Yatay Yük Çözümleri

İstinat Yapıları; Betonarme, gabyon, donatılı, istinat perdesi, kafes (sandık), kazıklı ve ankrajlı istinat duvarı tiplerinden proje yüklerine bağlı olarak en ekonomik boyutlu istinat yapısının stabilite ve kesit analizleri yapılarak projelendirme ve uygulama işidir.

Zemin İyileştirme; Zeminin özellikleri dikkate alınarak planlanan yapıların temelleri için uygun ortam hazırlanması işidir. Bu nedenle yapı temelleri zemin etkileşimi dikkate alınarak en uygun zemin güçlendirme çalışmasının yapılması için zemin özelliklerine bağlı olarak aşağıdaki zemin iyileştirme uygulamaları Geomekanik Mühendislik tarafından yapılmaktadır.

Selimiye Cami Zemin Etüdü Konya
Selimiye Cami Zemin Etüdü Konya

Enjeksiyon; genellikle lokal yapılarda örneğin köprü ayaklarının temel zemini ve bir hat boyunca devam eden demiryolu gibi önemli ulaşım hatlarının temel zeminleri güçlendirmek için zemine yapısına uygun kimyasal maddeler (asfalt, çimento, kireç, uçucu kül ve diğer kimyasal maddeler)  enjekte etme işidir.

Köprü Yaklaşım Dolguları; Köprü ile yol dolgusunun ara yüzeyinde farklı oturmalardan dolayı oluşan kot farkını önlemek için donatılı zemin imalatı veya yaklaşım plakaları kullanılması işidir.

Donatılı Zemin İmalatı; yapı temellerinde oturmaların hiç olmaması veya çok az olmasının istendiği durumlarda (örneğin köprü yaklaşımlarında ve demiryolu temellerinde) deneyimli mühendislerce projelendirilip uygulama yapılması işidir.

Kontrollü Dolgu Projelendirme ve Uygulama; yapı temelleri ve yol temelleri için istenen kotta uygun ortam hazırlanması maksadıyla deneyimli mühendislerin denetimi altında, dolgu malzemesi sererek sıkıştırılması işidir.

Kompaksiyon; yapı temelleri altındaki zemin özelliklerine bağlı olarak ani oturmaların önlenmesi için temel zemininin; oturmaların müsaade edilebilir limitlere ulaşmasının sağlanması işidir.

Konsalidasyon; yapı temelleri altındaki suya doygun zeminlerin zamana bağlı olarak drenajından kaynaklanacak büyük oturmaların önlenmesi için temel zemininin; oturmaların müsaade edilebilir limitlere ulaşmasının sağlanması işidir.

Arazi Deneyleri;

Plaka Yükleme Deneyi; temel altı zeminin birim alanındaki, zamana bağlı değişim gösteren birim yük altındaki davranışının incelenerek zeminin özellikleri hakkında bilgi edinilmesi işidir.

Plaka Yükleme Deneyi
Plaka Yükleme Deneyi

Sıkışma Testleri; Kum Konisi, Proktor ve nükleer metotlar kullanılarak kompaksiyon yapılan dolgularda istenilen sıkışmanın sağlanıp sağlanamadığının tespit edilmesi işidir.Presiyometre Deneyi; zeminde meydana getirilen radyal basınçların kuyu cidarında oluşturduğu deformasyonlara karşıt gelen hacim-basınç grafiğinin değerlendirilmesi işidir.

Zemin Çözümleri
Zemin Çözümleri